Diamond MX-3300MN TRIPLEXER

  • DIAMOND MX-3300MN TRIPLEXER 
  •  144/430/1200 MHZ
  •  HF-VHF/UHF/SHF
74,99 €